Segueix la batalla de la Misericòrdia, entre diferents cultures, necessitats del barri, autoorganització, institucions, partits i poders il·lustrats (cat/cas)

Sobre les lluites antidesnonaments al Raval (cat/cas)
26 febrer, 2019
El Lokal no participarà en actes organitzats o realitzats al MACBA mentre no es resolgui el conflicte amb el CAP (cat/cas)
4 març, 2019

Segueix la batalla de la Misericòrdia, entre diferents cultures, necessitats del barri, autoorganització, institucions, partits i poders il·lustrats (cat/cas)

27 febrer, 2019
 

Divendres 22 d febrer en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, a petició de la iniciativa de les veïnes (cal insistir i repetir) presentant 6500 signatures es va dur a votació la proposta de revocar el conveni signat per l’anterior Ajuntament per cedir gratuïtament al MACBA la parròquia de la Miseicordia per fer l’ampliació del museu. Va ser la primera vegada que es presentava una proposta de democràcia participativa, cal dir que no vinculant ni decisòria, i va guanyar la votació per un sol vot. Van votar a favor, Comuns i la CUP; en contra PSC; PP, Ciutadans i el regidor Ardanuy i es van abstenir PDCAT, ERC i el regidor Puigcorbé. En realitat la decisió va quedar ajornada al pròxim ple mentre s’espera que s’arribi a un acord en els despatxos entre institucions i partits que desbloquegi la situació. La Plataforma va aconseguir una victòria moral, que no és poca cosa, a l’espera que es prengui la decisió abans que acabi aquest mandat. Va ser molt interessant sentir públicament els arguments dels diferents grups per insisitir un cop més en els mateixos que estan sobre la taula des del principi del debat públic, sentir-se a si mateixos sense escoltar l’altre i tornar als tòpics repetits fins l’avorriment: la guerra entre cultura i salut, la utilització de la Plataforma per part d’interessos partidistes i que la pressa per prendre un acord obeeix a interessos electorals.

El fet que el conveni signat permeti revocar-lo en base a dues clàusules signades per les parts, en una s’afirma que si als 5 anys no s’ha començat a executar les obres i l’altre en base a un interès general que passi per sobre de l’ampliació del MACBA, en els dos casos es compleixen i ja serien motiu de revocació. Tornar a insisitir a presentar com a alternativa a l’ampliació del CAP una proposta ja presentada amb anterioritat i rebutjada diverses vegades, fins i tot aquest mateix matí per part de la Consellera de Salut. Argumentar que es disposa del finançament per a l’ampliació del MACBA per part dels fons FEDER, quan un article de la Directa posa en qüestió amb dades fins ara sense desmentir i l’aportació del Ministeri de Cultura, pendents de l’aprovació d’uns pressupostos no aprovats i si, per contra, la disposició de CataSalut dels fons per construir ja el nou CAP.

Insistir que el món de la cultura va mostrar el suport al MACBA mitjançant el manifest + MACBA + Cultura, desconeixent que hi ha un altre manifest la Cultura amb el CAP per argumentar el conflicte entre cultura i salut, tapant el conflicte real entre CAP i MACBA reconeixent que hi ha diferents cultures que donen suport diferents espais i que si sumem persones i col·lectius sumen més els qui donen suport a la prioritat del CAP i les necessitats de les veïnes que les del museu. En signatures, en votacions i creiem humilment que en el debat públic, fins ara hem guanyat.

Gràcies a les xarxes veïnals al barri, a la ciutat, a la sanitat, a la cultura, als mitjans, estem aconseguint que David s’enfronti a Goliath. Queda menys d’un mes per prendre una decisió que porta esperant molts anys, una decisió que només pot donar-se com a justa si prioritza la construcció del CAP al lloc en el qual els tècnics del CATSalut diguin (fins ara han afirmat que l’única possible és la parròquia de la Misericòrdia) i que deixi en segon lloc l’ampliació del museu en el lloc que millor s’adapti a les seves possibilitats i segons els mitjans de què disposi.

El que no faciliti aquest acord serà responsable d’una imposició i seran els que la facin possible votant públicament en el ple de l’Ajuntament i els que hagin defensat aquesta possibilitat, seran responsables de haver impossibilitat la construcció d’un CAP Nou al Raval Nord Ja. Si per contra qui faciliti que així ocorri respondran a una necessitat històrica, impostergable i de justícia envers el Raval i les seves veïnes i veuran reconeguda públicament la seva decisió. O una cosa o l’altra i si són possibles les dues alhora, és a dir que siguin simultànies l’ampliació del MACBA juntament amb la construcció d’un nou CAP, millor que millor. Si no fos així, primer el CAP sense cap dubte. La batalla continua oberta i les veïnes i treballadores del CAP seguirem juntament amb qui ens donguin suport per guanyar-la en benefici de les majoria del barri i de la ciutat per defensar els nostres drets.

en castellano

Sigue la batalla de la Misericordia, entre diferentes culturas, necesidades del barrio, autoorganización, instituciones, partidos y poderes ilustrados

El viernes 22 d febrero en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona y a petición de la iniciativa de las vecinas (hay que insistir y repetir) presentando 6500 firmas se llevó a votación la propuesta de revocar el convenio firmado por el anterior Ayuntamiento para ceder gratuitamente al MACBA la parroquia de la Miseicordia para hacer la ampliación del museo. Fue la primera vez que se presentaba una propuesta de democracia participativa, hay que decir que no vinculante ni decisoria, y ganó la votación por un solo voto. Votaron a favor, Comuns y la CUP; en contra PSC; PP, Ciutadans y el regidor Ardanuy y se abstuvieron PDCAT, ERC y el regirdor Puigcorbé. En realidad la decisión quedó postpùesta al próximo pleno mientras se espera que se llegue a un acuerdo en los despachos entre instituciones y partidos que desbloquee la situación. La Plataforma consiguió una victoria moral, que no es poca cosa, a la espera de que se tome la decisión antes de que acabe este mandato. Fue muy interesante oir públicamente los argumentos de los diferentes grupos para insisitir una vez más en los mismos argumentos que están sobre la mesa desde el principio del debate público, oirse a sí mismos sin escuchar al otro y volver a los tópicos repetidos hasta el aburrimiento: la guerra entre cultura y salud, la utilización de la Plataforma por parte de intereses partidistas y que la prisa por tomar un acuerdo obedece a intereses electorales.

El hecho de que el convenio firmado permita revocarlo en base a dos claúsulas firmadas por las partes, en una se afirma que si a los 5 años no se ha empezado a ejecutar las obras y el otro en base a un interés general que pase por encima de la ampliación del MACBA, en los dos casos se cumplen las claúsulas y ya serían motivo de revocación. Volver a insisitir en presentar como alternativa a la ampliación del CAP una propuesta ya presentada con anterioridad y rechazada varias veces, incluso esa misma mañana por parte de la Consellera de Salut. Argumentar que se dispone de la financiación para la ampliación del MACBA por parte de los fondos FEDER, cuando un artículo de la Directa pone en cuestión con datos hasta ahora nos desmentidos y la aportación del Ministerio de Cultura, pendientes de la aprobación de unos presupuestos no aprobados y si, por el contrario, la disposición de CataSalut de los fondos para construir ya el nuevo CAP.

Insistir en que el mundo de la cultura mostró el apoyo al MACBA mediante el manifiesto +MACBA + Cultura, desconociendo que existe otro manifiesto la Cultura amb el CAP para argumentar el conflicto entre cultura y salud, tapando el conflicto real entre CAP y MACBA reconociendo que hay diferentes culturas que apoyan diferentes espacios y que si sumamos personas y colectivos suman más quienes apoyan la prioridad del CAP y las necesidades de las vecinas que las del museo. En firmas, en votaciones y creemos humildemente que en el debate público, hasta ahora hemos ganado.

Gracias a las redes vecinales en el barrio, en la ciudad, en la sanidad, en la cultura, en los medios, estamos consiguiendo que David se enfrente a Goliath. Queda menos de un mes para tomar una decisión que lleva esperando muchos años, una decisión que solo puede darse como justa si prioriza la construcción del CAP en el lugar en el que los técnicos del CATSalut digan (hasta ahora han afirmado que la única posible es la parróquia de la Misericordia) y que deje en segundo lugar la ampliación del museo en el lugar que mejor se adapte a sus posibilidades y según los medios de que disponga.

Lo que no facilite este acuerdo será una imposición y los responsables serán quienes la hagan posible votando públicamente en el pleno del Ayuntamiento y quienes hayan defendido esta posibilidad,.serán responsables de haber imposibilitado la construcción de un CAP Nou al Raval Nord Ja. Si por el contrario quienes faciliten que así ocurra responderán a una necesidad histórica, impostergable y de justicia para con el Raval y sus vecinas y verán reconocida públicamente su decisión. O una cosa o la otra y si son posibles las dos a la vez, es decir que sean simultáneas la ampliación del MACBA junto con la construcción de un nuevo CAP, mejor que mejor. Si no fuera así, primero el CAP sin ninguna duda. La batalla sigue abierta y las vecinas y trabajadoras del CAP seguiremos junto con quien nos de apoyo para ganarla en beneficio de las mayoría del barrio y de la ciudad para defender nuestros derechos

Comments are closed.