El Lokal no participarà en actes organitzats o realitzats al MACBA mentre no es resolgui el conflicte amb el CAP (cat/cas)

Segueix la batalla de la Misericòrdia, entre diferents cultures, necessitats del barri, autoorganització, institucions, partits i poders il·lustrats (cat/cas)
27 febrer, 2019
“Si no vols que un problema es resolgui, crea una comissió per estudiar-lo” CAP Raval Nord Digne (cat/cas)
15 març, 2019

El Lokal no participarà en actes organitzats o realitzats al MACBA mentre no es resolgui el conflicte amb el CAP (cat/cas)

4 març, 2019
 


El dia 19 de març s’organitza una trobada al CED / MACBA (Centre de Documentació del MACBA) al voltant de Formes de fer ho publico en l’art i l’activisme en els 90 i en l’actualitat. Hi són convidats Manuel Delgado, En Medio Colectivo i el lokal. La idea és poder presentar les nostres trajectòries i poder parlar de quines són les “formes” que des de l’art i l’activisme han estat i segueixen sent fonamentals en les lluites actuals del barri en temes com la gentrificació, en relació directa amb les dues línies argumentals del projecte que portem nosaltres Anarchivo sida que són esfera púbica i farmacologización i la vida.

Rebem aquesta invitació de part d’unes companyes que per venir de qui ve, continguts i participants ens sembla un gran esdeveniment. No obstant això declinem participar en la mesura que es realitza dins del MACBA i com a participants actius de la campanya “Volem un CAP Nou al Raval Ja” no ens sembla de rebut mentre el museu no accepti la possibilitat de prioritzar la construcció del CAP al espai de la misericòrdia i es plantegi en un altre lloc i en un altre moment la seva ampliació. No ens agrada que hi hagi plantejat els termes del conflicte entre Cultura i Salut, nosaltres entenem que és un conflicte entre el CAP i el MACBA i les raons que utilitza en la seva defensa no les podem acceptar. És per això que com a part de la cultura del Raval, cultura crítica, antiautoritària i llibertària no participarem en actes planificats o realitzats al Museu mentre el MACBA no accepti com a prioritat la construcció del CAP i cedeixi l’espai de la Misericòrdia atès que és el únic que reuneix les condicions tal com han manifestat els tècnics del CATSalut. Volem agrair a les organitzadores de l’acte la seva comprensió i els informem que faríem pública la nostra decisió

Sabem que el Museu ha programat exposicions i actes de pensament crític, també sabem que presumeix d’això i manifesta públicament la seva voluntat de servei per al barri i la ciutat. Com a part del moviment cultural i de lluita del barri entenem que mentre el MACBA no cessi en la seva voluntat de mantenir l’ampliació a la Misericòrdia no participarem en cap acte que es realitzi en les seves instal·lacions o sigui organitzat pel mateix museu.

El Lokal no participará en actos organizados o realizados en el MACBA mientras no se resuelva el conflicto con el CAP

El día 19 de marzo se organiza un encuentro en el CED/ MACBA (Centro de Documentación del MACBA) en torno a Formas de hacer lo publico en el arte y el activismo en los 90 y en la actualidad. Están invitados Manuel Delgado, En Medio Colectivo y el lokal. La idea es poder presentar nuestras trayectorias y poder hablar de cuales son las “formas” que desde el arte y el activismo han sido y siguen siendo fundamentales en las luchas actuales del barrio en temas como la gentrificación, en relación directa con las dos líneas argumentales del proyecto que llevamos nosotras Anarchivo sida que son esfera púbica y farmacologización e la vida.

Recibimos esta invitación de parte de unas compañeras que por venir de quien viene, contenidos y participantes nos parece un gran evento. No obstante declinamos participar en la medida en que se realiza dentro del MACBA y como participantes activos de la campaña “Volem un CAP Nou al Raval Ja” no nos parece de recibo mientras el museo no acepte la posibilidad de priorizar la construcción del CAP en el espacio de la Misericórdia y se plantee en otro lugar y en otro momento su ampliación. No nos gusta que haya planteado los términos del conflicto entre Cultura y Salud, nosotros entendemos que es un conflicto entre el CAP y el MACBA y las razones que usa en su defensa no las podemos aceptar. Es por eso que como parte de la cultura del Raval, cultura crítica, antiautoritaria y libertaria no participaremos en actos planificados o realizados en el Museo mientras el MACBA no acepte como prioridad la construcción del CAP y ceda el espacio de la Misericordia dado que es el único que reúne las condiciones tal como han manifestado los técnicos del CATSalut. Queremos agradecer a las organizadoras del acto su comprensión y les informamos que haríamos pública nuestra decisión

Sabemos que el Museo ha programado exposiciones y actos de pensamiento crítico, también sabemos que se precia de ello y manifiesta públicamente su voluntad de servicio para el barrio y la ciudad. Como parte del movimiento cultural y de lucha del barrio entendemos que mientras el MACBA no cese en su voluntad de mantener la ampliación en la Misericordia no participaremos en ningún acto que se realice en sus instalaciones o sea organizado por el propio museo.

Comments are closed.