Material solidari del lokal, requisat i destruït per la Guàrdia Urbana (cat/cas)

Manifest de la Plantilla de Betevé
21 febrer, 2022
L’1 de març jutgen un veï per defensar el barri de l’especulació i el narcotràfic (Raval Rebel)
23 febrer, 2022

Material solidari del lokal, requisat i destruït per la Guàrdia Urbana (cat/cas)

23 febrer, 2022
 

El lokal presta material solidari a col·lectius que ho necessiten per fer una activitat, de forma gratuïta i solidària, des de sempre.

El 19 de setembre de 2021 es va prestar a un col·lectiu un altaveu autònom, un convertidor d’electricitat, un micròfon amb cable i un trípode perquè fessin una activitat. Es va presentar la guàrdia urbana i els va ser requisat el material, van ser multats i per retirar-ho calia pagar unes taxes. El col·lectiu va presentar un recurs davant la mateixa guàrdia urbana perquè el material fos tornat de forma gratuïta i es va quedar esperant que arribés la resolució per escrit al recurs per iniciar els tràmits per retirar-los, pagant la taxa, si el recurs era rebutjat .

La carta certificada rebutjant el recurs, va arribar al lokal al mes de febrer i vam concertar cita per anar a informar-nos, pagar les taxa i recuperar el material.

Fem tres visites a la Gerència de Seguretat i prevenció,  la tercera realitzada el 21 de febrer se’ns informa que finalment el material ha estat destruït i ja no hi ha possibilitat de reclamar-ho i que si volem, podem presentar un altre recurs.

També se’ns va informar que les taxes eren de 192,5 € que malgrat tot, estàvem disposats a pagar per recuperar aquest material.
L’altaveu el va donar al fons solidari la cooperativa de consum ‘Cooxino’, el convertidor de corrent va ser donat per un company que sempre ha col·laborat en temes de so amb els moviments socials i la resta és comprada amb els diners del fons de Les Festes Alternatives del Raval.
El cas és que els protocols burocràtics ens han impedit recuperar aquest material aconseguit gràcies a l’esforç comú, essent destruït, sense cap sentit. Per part nostra hem posat tots els esforços per evitar-ho i hem patit un abús, com tantes vegades, per part de l’autoritat.

Tornarem a obtenir els materials que són usats pels col·lectius i moviments socials de la ciutat per a les seves lluites amb els protocols del suport mutu, la responsabilitat en el seu ús i la solidaritat, per fer sentir la veu al carrer.

Ho fem públic perquè som conscients que els passa a més grups, persones i col·lectius amb l’objectiu de privatitzar l’espai públic per al negoci i treure del carrer, fent-nos invisibles els qui molestem aquells que tenen el poder. I cal lluitar perquè no continuï passant.

Salutacions, ànims i sort.

Material solidario del lokal, requisado y destruido por la Guardia Urbana

El lokal presta material solidario a colectivos que lo necesitan para realizar una actividad, de forma gratuita y solidaria, desde siempre.

El pasado 19 de setiembre de 2021 se prestó a un colectivo un altavoz autónomo, un conversor de electricidad, un micrófono con cable y un trípode para que hicieran una actividad. Se presentó la guardia urbana y les fue requisado el material, fueron multados y para retirarlo había que pagar unas tasas. El colectivo presentó un recurso ante la misma guardia urbana para que el material fuera devuelto de forma gratuita y se quedó a la espera de que llegara la resolución por escrito al recurso para iniciar los trámite para retirarlos, pagando la tasa, si el recurso era rechazado.

La carta certificada rechazando el recurso, llegó al lokal en el mes de febrero y concertamos cita para ir a informarnos, pagar las tasa y recuperar el material.

Realizamos tres visitas a la Gerència de Seguretat y prevención, y en la tercera realizada el 21 de febrero se nos informa que finalmente el material ha sido destruido y ya no hay posibilidad de reclamarlo y que si queremos, podemos presentar otro recurso.

También se nos informó que las tasas eran de 192,5 € que a pesar de todo, estábamos dispuestos a pagar para recuperar este material.

El altavoz lo donó al fondo solidario la cooperativa de consumo ‘Cooxino’, el conversor de corriente fue donado por un compañero que siempre ha colaborado en temas de sonido con los movimientos sociales y el resto es comprado con el dinero del fondo de Les Festes Alternatives del Raval.

El caso es que los protocolos burocráticos, nos han impedido recuperar este material conseguido gracias al esfuerzo común, siendo destruido, sin ningún sentido. Por nuestra parte hemos puesto todos los esfuerzos para evitarlo y hemos sufrido un abuso, como tantas veces, por parte de la autoridad.

Volveremos a conseguir los materiales que son usados por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad para sus luchas con los protocolos del apoyo mutuo, la responsabilidad en su uso y la solidaridad, para hacer oír su voz en la calle.

Lo hacemos público porque somos conscientes que les ocurre a más grupos, personas y colectivos con el objetivo de privatizar el espacio público para el negocio y sacar de la calle, haciéndonos invisibles a quienes molestamos a aquellos que detentan el poder. Y hay que luchar para que no siga ocurriendo.

Saludos, ánimos y suerte.

Comments are closed.