Sobre la comptabilitat electoral. El que va per sota, el que no es diu (cat/cas)

El legado de la pandemia. Silvia Ribeiro. La Jornada (México) 13/02/2021
16 febrer, 2021
Concentració Vida abans que capital (cat/cas)
18 febrer, 2021

Sobre la comptabilitat electoral. El que va per sota, el que no es diu (cat/cas)

16 febrer, 2021
 

La gran triomfadora, segons els comptes oficials, ha estat l’abstenció. Justifiquen tan alta abstenció per la pandèmia, per la por, per la irresponsabilitat dels que decideixen no votar. No es contempla la possibilitat que es faci de forma responsable, com una resposta política que negui, almenys en igualtat de qui vota. Gran part dels mals s’atribueixen sempre a l’abstenció, a falta d’una autocrítica o reconeixement de la responsabilitat dels partits i del sistema.

A aquest triomf de l’abstenció, se li ha de sumar tota la gent a la qual la llei no li permet votar per raons formals, és a dir racistes o de classe. Segons xifres donades per la mateixa gent afectada, més d’1 milió de persones.

En el context de Ciutat Vella, creiem que al Raval poden ser inclús més gran, amb una participació del 44,25% sobre una població de 103.429 persones segons el padró (i molts sense papers no poden empadronar-), hi hauria més d’un 45% de residents sense dret a vot. Han votat unes 20.000 persones en total. La participació real, llavors, cau per sota del 20% de la població.

Una gran majoria queda sistemàticament fora de les decisions preses mitjançant el vot. No estan representades encara que partits i institucions s’arroguin la seva veu sense cap pudor.

De la lectura oferta per cada un dels partits, ja és norma que gairebé tots guanyin i que es preuen de com ho han fet. Aquest autobombo l’únic que fa és augmentar la distància entre classe política i poble. Els fans es reafirmen i cada vegada més gent queda al marge o a la contra.

Especialment, l’esquerra partidària és la més afectada, ja que després la pujada inicial crema les expectatives en molt poc temps, i com més poder assoleix més s’integra en el sistema. El cas de Podem i Comuns és emblemàtic: de presentar-se com nova política amb nous actors passa a assemblar-se més a la Iniciativa, Esquerra Unida, PCE d’abans. Tenint com a objectiu principal exercir poder pactant amb qui sigui necessari per aconseguir-ho, perdent alhora presència al carrer. En el cas de la CUP, amb molta presència en els moviments i en les lluites, volent representar-les aboca a estar subjectes al terreny institucional dels càlculs i la tensió entre el que toca i el que mou.

L’augment de la ultradreta era un resultat anunciat, amb més vots que l’esquerra radical.

Tot i això queda molt per dir. Caldrà ajuntar-se per lluitar doncs sense força no ho aconseguirem. No serà fàcil, ja que els partits en primer lloc i les organitzacions després, hauran d’aprendre a no dirigir, a ser un més, i no tenen costum d’això. Els moviments haurem d’aprendre a tenir més cintura, a ser autònoms i responsables. Les persones a facilitar, aportar i sumar-se sense posar condicions contínuament.

Som molts i el carrer no és d’ells, no és de ningú. No tot es juga en les eleccions. No tot depèn dels partits. No podem estar tancats al nostre rotllo, cridant la resta a donar-nos suport. Cal situar-se. Per dalt faran els seus pactes, els seus governs, els seus parlaments. Per sota farem les nostres polítiques, les nostres lluites. Soles ens tornarem bojos, cínics o deprimides. Si trobem la manera, decidirem sobre la nostra vida.Sobre la contabilidad electoral. Lo que va por debajo, lo que no se dice

La gran triunfadora, según las cuentas oficiales, ha sido la abstención. Justifican tan alta abstención por la pandemia, por el miedo, por la irresponsabilidad de quienes deciden no votar. No se contempla la posibilidad de que se haga de forma responsable, como una respuesta política que niegue, por lo menos en igualdad de quien vota. Gran parte de los males se achacan siempre a la abstención, a falta de una autocrítica o reconocimiento de la responsabilidad de los partidos y del sistema.

A este triunfo de la abstención, se le ha de sumar toda la gente a la que la ley no le permite votar por razones formales, es decir racistas o de clase. Según cifras dadas por la propia gente afectada, más de 1 millón de personas.

En el contexto de Ciutat Vella, creemos que en el Raval pueden ser inluso mayor, con una participación del 44,25% sobre una población de 103.429 personas según el padrón (y muchos sin papeles no pueden empadronarse), habría más de un 45% de residentes sin derecho a voto. Han votado unas 20.000 personas en total. La participación real, entonces, cae por debajo del 20% de la población.

Una gran mayoría queda sistemáticamente fuera de las decisiones tomadas mediante el voto. No están representadas a pesar de que partidos e instituciones se arroguen su voz sin ningún pudor.

De la lectura ofrecida por cada uno de los partidos, ya es norma que casi todos ganen y que se precien de lo bien que lo han hecho. Ese autobombo lo único que hace es aumentar la distancia entre clase política y pueblo. Los fans se reafirman y cada vez más gente queda al margen o a la contra.

Especialmente, la izquierda partidaria es la más afectada, pues tras el subidón inicial quema las expectativas en muy poco tiempo, y cuanto más poder toca más se integra en el sistema. El caso de Podemos y Comuns es emblemático: de presentarse como nueva política con nuevos actores pasa a parecerse más a la Iniciativa, Izquierda Unida, PCE de antes. Teniendo como objetivo principal ejercer poder pactando con quien sea necesario para conseguirlo, perdiendo a la vez presencia en la calle. En el caso de la CUP, con mucha presencia en los movimientos y en las luchas, queriendo representarlas las aboca a estar sujetas al terreno institucional de los cálculos y la tensión entre lo que toca y lo que mueve.

El aumento de la ultraderecha era un resultado anunciado, con más votos que la izquierda radical.

Aun así queda mucho por decir. Habrá que juntarse para luchar pues sin fuerza no lo conseguiremos. No será fácil, pues los partidos en primer lugar y las organizaciones después, tendrán que aprender a no dirigir, a ser uno más, y no tienen costumbre de ello. Los movimientos tendremos que aprender a tener más cintura, a ser autónomos y responsables. Las personas a facilitar, aportar y sumarse sin poner condiciones continuamente.

Somos muchos y la calle no es de ellos, no es de nadie. No todo se juega en las elecciones. No todo depende de los partidos. No podemos estar encerrados en nuestro rollo, llamando al resto a apoyarnos. Hay que situarse. Por arriba harán sus pactos, sus gobiernos, sus parlamentos. Por abajo haremos nuestras políticas, nuestras luchas. Solxs nos volveremos locos, cínicxs o deprimidxs. Si encontramos la manera, decidiremos sobre nuestra vida.

Comments are closed.