Sobre el mapa Stop Desnonaments Raval, una mica d’història i reflexions (cat/cas)

Sobre l’acord del canvi d’usos del solar de la Misericòrdia al Ple de L’Ajuntament. Fent memòria per no oblidar
27 novembre, 2020
Guerra a Cerberus. Tothom a Haya Real State
30 novembre, 2020

Sobre el mapa Stop Desnonaments Raval, una mica d’història i reflexions (cat/cas)

28 novembre, 2020
 

El 19/11/2015 vam començar amb la xarxa d’alertes Stop Desnonaments Raval. El 27/11/2017 vam començar a fer el mapa, primer com a Raval Resistim i a partir de febrer de 2019 posant com a referència a Raval Rebel (RR) i al Sindicat d’habitatge de Raval (SHR). Tenia sentit en la mesura que el mapa reflectia tots els desnonaments dels quals teníem notícia independentment que els assumís alguna de les organitzacions.

Creiem que aquesta situació ha canviat, ja que des de fa un temps tant RR com el SHR fan els seus propis cartells de convocatòria amb els desnonaments que assumeixen i el mapa repeteix aquesta informació amb el que es donen tres cartells amb la mateixa convocatòria i sentim que no aporta res de nou.

Tampoc arriba informació pública prèvia de desnonaments als quals no donin suport alguna organització. Les xarxes de barri activen el mateix dia casos dels quals no tenim coneixement , per mitjà de contactes amb qui genera confiança i s’activen tant pel grup d’alertes com per les xarxes socials. Respectant sempre aquelles famílies que no volen que es faci convocatòria pública.

El cas és adaptar-se a les noves situacions, segons les eines que siguin més útils. De moment la nostra idea és no fer el mapa i que convoquin les organitzacions amb els seus cartells i si fes falta, sempre es pot activar. Salut i ànims.

Sobre el mapa Stop Desnonaments Raval, un poco de historia i reflexiones

El 19/11/2015 empezamos con la red de alertas Stop desnonaments raval. El 27/11/201 empezamos a hacer el mapa, primero como Raval resistim y a partir de febrero de 2019 poniendo como referencia a Raval Rebel (RR) y al Sindicat d’habitatge del Raval (SHR). Tenía sentido en la medida en que el mapa reflejaba todos los desahucios de los que teníamos noticia independientemente de que los asumiera alguna de las organizaciones.

Creemos que esa situación ha cambiado ya que desde hace un tiempo tanto RR como el SHR hacen sus propios carteles de convocatoria con los desahucios que asumen y el mapa repite esa información con lo que se dan tres carteles con la misma convocatoria y sentimos que no aporta nada nuevo.

Tampoco llega información pública previa de desahucios que no apoyen alguna organización. Las redes del barrio activan el mismo día casos de los que no tenemos conocimiento, por medio de contactos con quien genera confianza y se activan tanto por el grupo de alertas como por las redes sociales. Respetando siempre aquellas familias que no quieren que se haga convocatoria pública.

El caso es adaptarse a las nuevas situaciones, según las herramientas que sean más útiles. Por el momento nuestra idea es no hacer el mapa y que convoquen las organizaciones con sus carteles y si hiciera falta, siempre se puede activar. Salud y ánimos.

Comments are closed.