Salut, sort i encert. Reflexions en veu alta sobre dubtes i preguntes (cat/cas)

Felicitats a l’Àgora Juan Andrés i tota la gent que l’ha fet possible en el seu 6è Aniversari (cat/cas)
3 octubre, 2020
3 desnonaments al Raval com a mínim, dimecres 7/10/2020
6 octubre, 2020

Salut, sort i encert. Reflexions en veu alta sobre dubtes i preguntes (cat/cas)

5 octubre, 2020
 

Molta gent es pregunta què ha passat al carrer Sant Bartomeu, després dels vídeos publicats i les reaccions en premsa i en les xarxes. Com a molts més, teníem dubtes i volíem saber alguna cosa més, perquè l’assumpte és complex i delicat, i parlar a la lleugera només pot complicar les coses.

El que ha passat i com ha passat és llarg, s’entreteixeixen moltes problemàtiques i matisos. Possiblement hi haurà raons de pes perquè cadascú expliqui el que ha passat des del seu punt de vista, accentuant uns elements o uns altres. Cadascú és lliure de donar les explicacions que cregui convenients, així com ho és d’interpretar-les.

En barris com el nostre es viuen situacions dramàtiques, complexes i difícils que exigeixen més que molta paciència, escolta i diàleg per evitar l’ús de la violència contra el qual no comparteix l’acord col·lectiu. Encara que sovint se’ns faci costa amunt, persistir en què el diàleg entre iguals és l’única manera d’avançar de manera justa, és a dir, mitjançant consensos i sense imposar als altres.

Per descomptat, això no ens deslliura del conflicte, més aviat al contrari: el conflicte hi ha d’haver en tot moment que hi hagi posicions oposades. Resoldre aquestes situacions d’una manera assossegada, mitjançant l’escolta i l’empatia és un aprenentatge constant i un dels grans reptes dels moviments socials. La diversitat que els enriqueix ens porta sovint a carrerons sense sortida que semblen irresolubles. Sovint només vam aconseguir sortejar després de setmanes de profusa imaginació i enginy, de pensar fins al fons de la qüestió i replantejar tot una vegada i una altra.

L’ús de la violència només es pot justificar èticament com autodefensa, en una situació límit, en què ens defensem d’una agressió física. Com a últim recurs davant de qui vol imposar el seu poder sobre nosaltres.

El que ha passat el dijous, no va ser un d’aquests casos. L’acció del grup contra una minoria precària, a la qual es vol fer fora de casa per la força, és palpable. La gent involucrada ha d’explicar-se. Justificar i permetre aquest tipus d’actuacions dins dels moviments ens situa en el lloc del poder, des d’on jutjar i executar de la mateixa manera que l’Estat ens ensenya cada dia amb cruesa.

Vivim en un context i situacions complexes en què hem d’estar molt atents per no traspassar aquesta línia invisible que ens separa d’allò que combatem. Cal escoltar abans de jutjar, i si es reconeixen els errors, són un aprenentatge per al moviment.

Salut, sort i Encert


Salud, suerte y acierto. Reflexiones en voz alta sobre dudas y preguntas

Mucha gente se pregunta qué ha pasado en la calle Sant Bartomeu, tras los videos publicados y las reacciones en prensa y en las redes. Como a muchos más, teníamos dudas y queríamos saber algo más, porque el asunto es complejo y delicado, y hablar a la ligera solo puede complicar las cosas.

Lo que ha pasado y cómo ha pasado es largo, se entretejen muchas problemáticas y matices. Posiblemente habrá razones de peso para que cada cual explique lo sucedido desde su punto de vista, acentuando unos elementos u otros. Cada uno es libre de dar las explicaciones que crea convenientes, así como lo es de interpretarlas.

En barrios como el nuestro se viven situaciones dramáticas, complejas y difíciles que exigen más que mucha paciencia, escucha y diálogo para evitar el uso de la violencia contra el que no comparte el acuerdo colectivo. Aunque a menudo se nos haga cuesta arriba, persistir en que el diálogo entre iguales es la única manera de avanzar de manera justa, es decir, mediante consensos y sin imponer a los demás.

Por supuesto, esto no nos libra del conflicto, más bien al contrario: el conflicto existirá en todo momento que haya posiciones encontradas. Resolver estas situaciones de una manera sosegada, mediante la escucha y la empatía es un aprendizaje constante y uno de los grandes retos de los movimientos sociales. La diversidad que los enriquece nos lleva a menudo a callejones sin salida que parecen irresolubles. A menudo solo conseguimos sortearlos tras semanas de profusa imaginación e ingenio, de pensar hasta el fondo de la cuestión y replantearnos todo una y otra vez.

El uso de la violencia solo puede justificarse éticamente como autodefensa, en una situación límite, en la que nos defendemos de una agresión física. Como último recurso frente a quien quiere imponer su poder sobre nosotros.

Lo sucedido el jueves, no fue uno de estos casos. La accción del grupo contra una minoria precaria, a la que se quiere echar de su casa por la fuerza, es palpable. La gente involucrada ha de explicarse. Justificar y permitir este tipo de actuaciones dentro de los movimientos nos sitúa en el lugar del poder, desde donde juzgar y ejecutar del mismo modo que el Estado nos enseña cada día con crudeza.

Vivimos en un contexto y situaciones complejas en las que hemos de estar muy atentos para no traspasar esa línea invisible que nos separa de aquello que combatimos. Hay que escuchar antes que juzgar, y si se reconocen los errores, son un aprendizaje para el movimiento.

Salut, sort i encert

Comments are closed.