Per la humanitat, contra el capitalisme. No a l’ampliació de l’aeroport (cat/cas)

Què fou,què és, que vol ser l’ Ateneu Enciclopèdic /CDHS al Raval
13 setembre, 2021
34 Anys del Lokal al Raval
20 setembre, 2021

Per la humanitat, contra el capitalisme. No a l’ampliació de l’aeroport (cat/cas)

18 setembre, 2021
 

Això escrivim a principis d’agost. Ara des de el poder estan rea comodant donada la resposta en contra, potent, àmplia i radical. Ells volen més turistes, més vols, més negoci a costa de la nostra vida i la del territori. Demà serem molta gent que cada dia ens organitzarem millor, defensarem el dret a l’habitatge, la lluita contra els monopolis i les institucions. Defensarem i ens defensarem malgrat la repressió, les multes i les mentides. Des de tot arreu i serem per mostra la nostra força i la nostra determinació sense que cap partit, institució ens dirigeixi. Si venen, que sigui darrere de la gent que és la que mana. Salut i ànims

Com sempre, a l’agost. S’anuncia l’acord entre la Generalitat i el Govern central per ampliar l’aeroport de Barcelona. Una petició consensuada per les oligarquies de la ciutat, el país i l’estat. Presentada com una emergència i acordada en una reunió a porta tancada.

Quan les emergències són la climàtica i la humana. Les propostes tornen a ser desenvolupistes i en benefici del model capitalista: turisme, infraestructures i transferència de diners a públic a les grans corporacions.

Quan es tracta del Negoci, es posen d’acord totes les administracions i es mobilitzen tots els recursos. El govern més progressista de la història, el govern de la república catalana i veurem si també els ajuntaments del canvi es posen d’acord en un projecte impresentable, que destrossa el territori, ja en situació límit, precaritza la vida i posa com a alternativa als responsables de les crisis que suportem: el capitalisme més ferotge: financer, la indústria turística i la construcció.

El que no arriben a mesurar és la capacitat d’indignació i de resposta. La impunitat i l’arrogància, els fan creure que no hi haurà resistència, que s’imposarà com l’única manera de progrés. S’acumulen ja molts malestars i anuncien una resposta en la defensa del territori, de la vida i per altres formes de produir, consumir i organitzar-se.

No ens salvarà la Comissió Europea, no ens salvaran les administracions. Haurem de ser la gent organitzada, fent una altra vegada enormes esforços per lluitar amb imaginació contra els projectes del capitalisme i en la defensa de les prioritats socials.

Sempre s’ha fet i es tornarà a fer.

 

Esto escribimos a principios de agosto. Ahora desde el poder están rea comodante dada la respuesta en contra, potente, amplia y radical. Ellos quieren más turistas, más vuelos, más negocio a costa de nuestra vida y la del territorio. Mañana seremos mucha gente que cada día nos organizaremos mejor, defenderemos el derecho a la vivienda, la lucha contra los monopolios y las instituciones. Defenderemos y nos defenderemos a pesar de la represión, las multas y las mentiras. Desde todas partes y seremos por muestra nuestra fuerza y nuestra determinación sin que ningún partido, institución nos dirija. Si vienen, que sea detrás de la gente que es la que manda. Salud y ánimos

Por la humanidad, contra el capitalismo. No a la ampliación del aeropuerto

Como siempre, en agosto. Se anuncia el acuerdo entre la Generalitat y el Govern Central para ampliar el aeropuerto de Barcelona. Una petición consensuada por las oligarquías de la ciudad, el país y el estado. Presentada como una emergencia y acordada en una reunión a puerta cerrada.

Cuando las emergencias son la climática y la humana. Las propuestas vuelven a ser desarrollistas y en beneficio del modelo capitalista: turismo, infraestructuras y transferencia de dinero a público a las grandes corporaciones.

Cuando se trata del Negocio, se ponen de acuerdo todas las administraciones y se movilizan todos los recursos. El gobierno más progresista de la historia, el govern de la república catalana y vamos a ver si también los ayuntamientos del cambio se ponen de acuerdo en un proyecto impresentable, que destroza el territorio, ya en situación límite, precariza la vida y pone como alternativa a los responsables de las crisis que soportamos: el capitalismo más feroz: financiero, la industria turística y la construcción.

Lo que no alcanzan a medir es la capacidad de indignación y de respuesta. La impunidad y la arrogancia, les hacen creer que no habrá resistencia, que se impondrá como la única manera de progreso. Se acumulan ya muchos malestares y anuncian una respuesta en la defensa del territorio, de la vida y por otras formas de producir, consumir y organizarse.

No nos salvará la Comisión europea, no nos salvarán las administraciones. Tendremos que ser la gente organizada, haciendo otra vez enormes esfuerzos para luchar con imaginación contra los proyectos del capitalismo y en la defensa de las prioridades sociales.

Siempre se ha hecho y se volverá a hacer.

Comments are closed.