Formes de comunicar-nos i prendre decisions. Algunes reflexions de la nostra experiència des del lokal i el Raval (cat/cas)

25 años de lucha contra la impunidad de un asesinato. Pedro Alvarez
11 desembre, 2017
Por nuestros derechos, nos vamos a encerrar
14 desembre, 2017

Formes de comunicar-nos i prendre decisions. Algunes reflexions de la nostra experiència des del lokal i el Raval (cat/cas)

12 desembre, 2017
 

És important discutir sobre les formes de comunicar-nos, activar-nos, informar-nos i prendre decisions i cal anar provant el seu ús i rebutjar les que fallen i assumir les que funcionen. Ho fem a partir de les nostres experiències i animem a la gent a participar des de les seves, des dels seus sabers, per avançar juntes.

Cada grup, col·lectiu o associació té la seva pròpia assemblea i els seus mitjans: web, facebook, twitter i estableix les maneres que considera per promocionar-los, es tracta de veure els que puguem compartir en comú i ajudin a organitzar-nos i actuar col·lectivament des dels nostres territoris.

Per discutir un tema la millor manera és fer-ho presencialment. Per comunicar-se amb algú personalment és millor fer-ho directament i no saturar grups i canals.

Quan es crea un grup cal definir per a què es fa i notificar-ho a tot el que arriba de nou, no cal dir que la gent que s’adhereix al grup ha d’acceptar els acords previs i no usar-lo per a altres objectius no acceptats ni plantejats prèviament.

L’abús dels grups crea cansament i aparta la gent que participa menys.

Ara mateix tenim tres grups de wathsapp: Alertes Raval stop desnonaments, Raval Resistim i CDB del Raval.

Alertes Stop desnonaments, va néixer com a grup d’Alerta només per desnonaments i durant un temps així va funcionar, força bé per cert. Es va usar per a altres informacions i debats amb la qual cosa ha perdut eficàcia. Molta gent deixava l’alerta amb so davant la garantia que només es feia servir per a emergències. És un grup amb molta gent adherida

Raval Resistim, es va crear precisament per poder tenir debats i anunciar altres temes, s’entenia que fonamentalment del barri però poca gent es va sumar al grup. Tindria sentit fer-lo servir de forma més àmplia si és que es comparteix per més gent.

CDB del Raval va néixer com a Comitè de Defensa del Barri amb moltes adhesions i que va més en funció del moment i l’emergència com ha estat el cas de la REA. Després de l’experiència en l’ús seria bo treure conclusions i millorar i cuidar els grups perquè segueixin sent útils i no cansar, per exemple posant la mateixa convocatòria o alerta en els tres grups. Cadascú té el seu sentit i els objectius.

La gent que s’ha organitzat per carrers, per exemple Acció Raval, té els seus propis grups creats.

Van sortint altres possibilitats, per exemple en Telegram, establir canals en els que es modera la publicació i serveixen més com a informació per a qui desitja rebre-la. Com a prova s’ha creat un canal d’Alerta stop desnonaments Ciutat Vella i un canal Info lokal.

També vam provar una agenda a la web del lokal en la qual es publiquen els actes i convocatòries sobretot al Raval amb la voluntat de no fer convocatories a la mateixa hora.

L’experiència també demostra que davant l’emergència cal usar el mecanisme més útil, per a convocatòries públiques potser cal donar-se més temps i treballar-les millor, també enganxant cartells i no fer servir només les xarxes socials ja que molta gent al barri no les utilitza.

I queda pendent com coordinar-nos per fer front als greus problemes que patim, tenint més força i experiència per afrontar-los, resistir i construir. Coordinació que sigui una ajuda i no una càrrega, que sigui àgil i agradable i no lenta i violenta, que ens enriqueixi i no ens confronti. A la que cadascú pot ser com vulgui i es posi en comú amb els altres per al que decideixi lliurement i no es converteixi en un camp de batalla per veure qui guanya sobre els altres, esgotant a aquelles persones que s’acosten per unir-se per interessos comuns i disposen de poc temps i moltes dificultats per fer-ho.

Cal anar renovant constantment les estratègies, anar provant noves ja que el sistema ho fa amb tots els seus mitjans i el que ha funcionat un temps pot deixar de fer-ho de forma immediata. Ser creatius i diversos en edats, formes de pensar i de sentir fa que es tingui més saber comú.

Si no fem possibles, viables i agradables aquestes formes de autoorganitzar deixarem espais perquè funcions les formes en què es delegui en altres les respostes, en formes més verticals i autoritàries. I provar exigeix ​​responsabilitat i compromís en la quotidianitat, en el dia dia perquè l’autogestió sigui una proposta millor i no un discurs buit.

———————————————————————-

Formas de comunicarnos y tomar decisiones. Algunas reflexiones de nuestra experiencia desde el lokal.

Es importante discutir sobre las formas de comunicarnos, activarnos, informarnos y tomar decisiones y hay que ir probando su uso y rechazar las que fallan y asumir las que funcionan. Lo hacemos a partir de nuestras experiencias y animamos a la gente a participar desde las suyas, desde sus saberes, para avanzar juntas.

Cada grupo, colectivo o asociación tiene su propia asamblea y sus medios: web, facebook, twitter y establece las maneras que considera para promocionarlos, se trata de ver los que podamos compartir en común y ayuden a organizarnos y actuar colectivamente desde nuestros territorios.

Para discutir un tema la mejor manera es hacerlo presencialmente. Para comunicarse con alguien personalmente es mejor hacerlo directamente y no saturar grupos y canales.

Cuando se crea un grupo hay que definir para qué se hace y notificárselo a todo el que llega de nuevo, sobra decir que la gente que se adhiere al grupo ha de aceptar los acuerdos previos y no usarlo para otros objetivos no aceptados ni planteados previamente.

El abuso de los grupos crea cansancio y aparta a la gente que inteviene menos.

Ahora mismo tenemos tres grupos de wathsapp: Alertas Raval stop desahucios, Raval Resistim y CDB del Raval.

Alertas Stop desahucios, nació como grupo de Alerta solo para desahucios y durante un tiempo así funcionó, bastante bien por cierto. Se usó para otras informaciones y debates con lo cual ha perdido eficacia. Mucha gente dejaba la alerta con sonido ante la garantía de que solo se usaba para emergencias. Es un grupo con mucha gente  adherida

Raval Resistim, se creó precisamente para poder tener debates y anunciar otros temas, se entendía que fundamentalmente del barrio pero poca gente se sumó al grupo. Tendría sentido usarlo de forma más amplia si es que se comparte por más gente.

CDB del Raval nació como Comité de Defensa del Barri con muchas adhesiones y que va más en función del momento y la emergencia como ha sido el caso de la REA. Tras la experiencia en el uso sería bueno sacar conclusiones y mejorar y cuidar los grupos para que sigan siendo útiles y no cansar, por ejemplo poniendo la misma convocatoria o alerta en los tres grupos. Cada cual tiene su sentido y sus objetivos.

La gente que se ha organizado por calles, por ejemplo Acció Raval, tiene sus propios grupos creados.

Van saliendo otras posibilidades, por ejemplo en Telegram, establecer canales en los que se modera la publicación y sirven más como información para quien desea recibirla. Como prueba se ha creado un canal de Alerta stop desahucios Ciutat Vella y un canal Info lokal.

También probamos una agenda en la web del lokal en la que se publican los actos y convocatorias sobre todo en el Raval con la voluntad de no hacer convocatorias a la misma hora.

La experiencia también demuestra que ante la emergencia hay que usar el mecanismo más útil , para convocatorias públicas quizás hay que darse más tiempo y trabajarlas mejor, también enganchando carteles y no usar solo las redes sociales pues mucha gente en el barrio no las utiliza.

Y queda pendiente como coordinarnos para hacer frente a los graves problemas que padecemos, teniendo más fuerza y experiencia para afrontarlos, resistir y construir. Coordinación que sea una ayuda y no una carga, que sea ágil y agradable y no lenta y violenta, que nos enriquezca y no nos confronte. En la que cada cual puede ser como quiera y se ponga en común con los otros para lo que decida libremente y no se convierta en un campo de batalla para ver quien gana sobre los otros, agotando a aquellas personas que se acercan para unirse por intereses comunes y disponen de poco tiempo y muchas dificultades para hacerlo.

Hay que ir renovando constantemente las estrategias, ir probando nuevas pues el sistema lo hace con todos sus medios y lo que ha funcionado un tiempo puede dejar de hacerlo de forma inmediata. Ser creativos y diversos en edades, formas de pensar y de sentir hace que se tenga más saber común.

Si no hacemos posibles, viables y agradables estas formas de autoorganizarnos dejaremos espacios para que funciones las formas en las que se delegue en otros las respuestas, en formas más verticales y autoritarias. Y probarlo exige responsabilidad y compromiso en lo cotidiano, en el dia dia para que la autogestión sea una propuesta mejor y no un discurso vacio.

 

Comments are closed.