ERC, PSC, PDcat, PP, Cs i MACBA volen el CAP al CUB i el MACBA a la Misericòrdia i “nosaltres”, depèn de totes que no sigui així? (cat/cas)

Intentar poco a poco cambiar el mundo sin conquistar el poder
4 abril, 2019
Justicia para Lily, respeto para sus compañeras, respeto para el secreto de sumario
6 abril, 2019

ERC, PSC, PDcat, PP, Cs i MACBA volen el CAP al CUB i el MACBA a la Misericòrdia i “nosaltres”, depèn de totes que no sigui així? (cat/cas)

5 abril, 2019
 

A les institucions (Generalitat i Diputació) i als despatxos es  va produir el pacte i es va presentar com a veritat absoluta i solució immillorable. Sorprèn que els tècnics de Catsalut no hagin dit la seva públicament, sorprèn també que qui estigui fent els estudis de viabilitat sobre la proposta, o sembla ja decisió presa, siguin arquitectes contractats i no els propis tècnics.

Sembla que ja han entès que el nou CAP s’ha de construir si o si, sembla que la decisió dels tècnics de Catasalut que van afirmar des de novembre que l’única solució que reuneix les condicions segueix sent la Capella de la Misericòrdia. Sembla també que malgrat tot això, la solució trobada passa perquè el MACBA tingui la capella com a espai per a la seva ampliació sense discussió possible. Aquesta opinió ignora que precisament aquesta discussió està sobre la taula i la majoria d’opinions coincideixen que la prioritat és la construcció del CAP al lloc idoni, per condicions, per temps i per l’opinió, encara que no compti per als polítics que estan prenent la decisió, de veïnes i treballadores del CAP, més sectors importants de la cultura de la ciutat, i gran part del sector salut.

Ara la qüestió és imposar-la de manera tecnocràtica, saltant-se tots els inconvenients que té, que són molts i són públics. Es pot aparentar el consens, es pot fer veure que tothom ho veu, es pot repetir contínuament, però no per això desapareixen els dubtes, la evidències i les trampes que tanca la gran solució. vagin algunes

En cas que es demostrés que el CUP no és la solució per al CAP,  passaria la capella a ser l’alternativa o tornaríem a enrere uns quants anys per començar a buscar solucions alternatives?

No és cert que aquesta solució es presenta per blindar la Misericòrdia per al MACBA i no tant perquè el CUB sigui la solució viable en temps i condicions per a cobrir la necessitat lluitada i aconseguida gràcies a la mobilització per a la construcció del CAP?

El 3 de maig serà l’última oportunitat per revocar l’acord de cessió de la Miseriordia al MACBA. Som conscients que el més probable és que els partits repeteixin l’acord tot i la negativa de la Plataforma d’En comú i de la CUP que van votar en contra.

Seguirem ocupant la Misericòrdia per reivindicar l’espai, per organitzar actes, trobar-nos, informar i mobilitzar-nos. Tot i la denúncia penal exercida pel MACBA contra nosaltres, allà seguirem.

Estem pensant les possibles respostes, mobilitzacions del sector salut; Manifestació el dia 2 de maig, posar com a part de l’agenda electoral la lluita per un Nou CAP, Sant Jordi ….

Volem agrair a tanta gent, tants col·lectius i organitzacions que no només ens han donat el seu suport, sinó que han fet seva la lluita, que ens hem entès que no només va de la construcció del CAP, que va dels drets a la salut de la gent comuna, salut pública i de qualitat, que va de la dignitat de les treballadores, que va de posar en qüestió el poder dels que manen en aquesta ciutat sense ser elegits ni aprovats per la gent. Necessitem que això segueixi i creixi, necessitem idees, propostes que siguin possibles i en poc temps, no per discussions interminables sinó perquè cadascú que estigui disposat a fer-ho faci, les faci en un sentit comú que fencs practicat, que s’ha decidit sobre la marxa i que tan bons resultats ha donat fins ara. Artistes, col·lectius, persones, organitzacions que ja s’han mogut o volen hacelo, us demanem la vostra complicitat, la vostra generositat per donar una lliçó d’humilitat i de realitat als que viuen en la seva bombolla, fent comptes o càlculs electorals.

Ho vam dir i fins ara hem complert, no deixarem la
Misericòrdia fins que hi hagi una bona solució per a la construcció del CAP. Volem un bon acord. Volem la millor solució en igualtat de condicions, sense privilegis de qui ja els té des de sempre.

en castellano

En las instituciones (Generalitat y Diputación) y en los despachos se produjo el pacto y se presentó como verdad absoluta y solución inmejorable. Sorpnde que los técnicos de Catsalut no hayan dado su opinión públicamente,  sorprende también que quien esté haciendo los estudios de viabilidad sobre la propuesta, o parece ya decisión tomada, sean arquitectos contratados y no los propios técnicos.

Parece que ya han entendido que el nuevo CAP se ha de construir si o si, parece que la decisión de los técnicos de Catasalut que afirmaron desde noviembre que la única solución que reúne las condiciones sigue siendo la Capella de la Misericòrdia. Parece también que a pesar de todo ello, la solución encontrada pasa porque el MACBA tenga la capella como espacio para su ampliación sin discusión posible,. Esta opinión ignora que precisamente esta discusión está sobre la mesa y la mayoría de opiniones coinciden en que la prioridad es la construcción del CAP en el lugar idóneo, por condiciones, por tiempos y por la opinión aunque no cuente para los políticos que están tomando la decisión, de vecinas y trabajadoras del CAP, más sectores importantes de la cultura de la ciudad, y gran parte del sector salut de la ciutat.

Ahora la cuestión es imponerla de manera  tecnocrática, saltándose todos los inconvenientes que tiene, que son muchos y son públicos. Se puede aparentar el consenso, se puede hacer ver que todo el mundo lo ve, se puede repetir continuamente, pero no por eso desaparecen las dudas, la evidencias y las trampas que encierra la gran solución. Vayan algunas:

– En caso que se demostrara que el CUP no es la solución para el CAP, pasaría la capella a ser la alternativa o volveríamos a atrás unos cuantos años para empezar a buscar soluciones alternativas?

– No es cierto que esta solución se presenta para blindar la Misericordia para el MACBA y no tanto porque el CUB sea la solución viable en tiempo y condiciones para cubrir la necesidad luchada y conseguida gracias a la movilización para la construcción del CAP?

El 3 de mayo será la última oportunidad para revocar el acuerdo de cesión de la Miseriordia al MACBA. Somos conscientes de que lo más probable es que los partidos repitan el acuerdo a pesar de la negativa de la Plataforma  de En comú y de la CUP que votaron en contra.

Seguiremos ocupando la Misericórdia para reivindicar el espacio, para organizar actos, encontrarnos, informar y movilizarnos. A pesar de la denuncia penal ejercida por el MACBA contra nosotros, allá seguiremos.

Estamos pensando las posibles respuestas, movilizaciones del sector salud; Manifestación el día 2 de mayo, poner como parte de la agenda electoral la lucha por un Nou CAP, Sant Jordi….

Queremos agradecer a tanta gente, tantos colectivos y organizaciones que no solamente nos han dado su apoyo, sino que han hecho suya la lucha, que nos hemos entendido que no solo va de la construcción del CAP, que va de los derechos a la salud de la gente común, salud pública y de calidad, que va de la dignidad de las trabajadoras, que va de poner en cuestión el poder de los que mandan en esta ciudad sin ser elegidos ni aprobados por la gente. Necesitamos que esto siga y crezca, necesitamos ideas, propuestas que sean posibles y en poco tiempo, no para discusiones interminables sino para que cada cual que esté dispuesto a hacerlas lo haga, las haga en un sentido común que henos practicado, que se ha decidido sobre la marcha y que tan buenos resultados ha dado hasta ahora. Artistas, colectivos, personas, organizaciones que ya se han movido o quieren hacelo, os pedimos vuestra complicidad, vuestra generosidad para dar una lección de humildad y de realidad a quienes viven en su burbuja, haciendo cuentas o cálculos electorales.

– Lo dijimos y hasta ahora hemos cumplido, no dejaremos la MIsericordia hasta que haya una buena solución para la construcción del CAP. Queremos un buen acuerdo. Queremos la mejor solución en igualdad de condiciones, sin privilegios de quien ya los tiene desde siempre.

Comments are closed.