Cercavila 8M contra les violéncies. Ciutat Vella 2021. Activitat no mixta

8 de març. Vaga feminista
6 març, 2021
Comunicado. Solidarixs con lxs detenidxs de la manifestación del 27F
9 març, 2021

Cercavila 8M contra les violéncies. Ciutat Vella 2021. Activitat no mixta

7 març, 2021
 

C E R C A V I L A  8 M  C O N T R A  L E S  V I O L È N C I E S. C I U T A T V E L L A , 2 0 2 1

11h: Ens trobem a Correus

 • Obertura
 • Denúncia contra les violències que reben les dones jubilades

Habitatge

 • Manifest i Rap Raval Rebel

Rambla del Raval

 • “El Conjuro”
 • “El violador eres tú”

Hort de la Bomba

 • Denúncia de la violència de gènere i famílies monomarentals

Carrer de la Cera

 • Denúncia de la violència que reben les famílies monomarentals racialitzades i migrants

Serveis Socials

 • Sketch titelles
 • Tancament

  A C T I V I T A T N O M I X T A :
  D O N E S I I D E N T I T A T S D I S S I D E N T S

Comments are closed.