Fora matonisme del Raval (cat/cas)

Acte conmemoratiu dels 80 anys de la Revolució al Raval (Contrainfos)
5 setembre, 2016
#EstatEncausat, Ara ens toca a nosaltres
18 octubre, 2016

Fora matonisme del Raval (cat/cas)

8 setembre, 2016
 

Fora matonisme del Raval

El passat 25 d’agost la mobilització veïnal va aconseguir frenar un dels fets més greus que hem vist els darrers anys: sis matons que, enviats per l’empresa autoanomenada Desokupa contractada per la propietat, pretenien forçar el desallotjament extrajudicial d’un dels pisos del carrer de la Cera, 15. Amb la ràpida acció d’una xarxa veïnal autoorganitzada, en pocs minuts es va paralitzar un desnonament il·legal a punt de consumar-se -algunes de les pertinences dels inquilins ja havien estat tretes al portal-, i provocar la intervenció de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.

Aquests fets, però, mostren en quina mesura la situació de vulnerabilitat social i habitacional que viuen moltíssimes famílies del Raval, és encara més gran si pensem que hi ha propietaris i inversors disposats a recórrer al matonisme -el que vam veure dijous passat no mereix un altre nom- para imposar els seus interessos. El que pretenia la propietat va ser saltar-se un judici amb data ja fixada. Si els desnonaments legals ja són un problema en un ordre de precarietat i desprotecció del dret a l’habitatge com el que vivim, permetre que un propietari pogués saltar-se les mínimes garanties judicials, agreuja la situació de manera extrema. La tranquil·litat amb què van actuar els homes de Desokupa fins al moment de la intervenció veïnal, evidencia una sensació d’impunitat que resulta preocupant. És més inquietant encara, però, que una empresa pugui publicitar-se per oferir executar accions que són competència exclusiva d’un jutjat, i que ningú actuï d’ofici al respecte.

En aquest sentit, el fet que ni els agents de Mossos d’Esquadra ni de la Guàrdia Urbana identifiquessin cap dels matons enviats a l’habitatge ni avaluessin si més no la possibilitat que s’estigués cometent un acte delictiu, incrementa encara més la sensació d’indefensió davant d’un esdeveniment d’aquest calibre. Que un grup qualsevol pugui presentar-se en un habitatge, instar el seu desallotjament, fer treure als seus habitants les seves pertinences de casa i trucar una empresa per col·locar una porta blindada i una alarma, i que després puguin abandonar el lloc tranquil·lament sense donar els seus noms, genera una situació de tremenda inseguretat.

Per això, des de l’Assemblea del Raval, exigim a totes les administracions, tant a l’Ajuntament com a la Generalitat i a l’aparell judicial, que actuïn immediatament abans que situacions com aquesta no es generalitzin. Cal un protocol clar en què tant cossos policials com qualsevol representant públic activin mecanismes d’identificació i denúncia de les persones i de les empreses responsables i, lògicament, dels qui les contracten. D’altra banda, és imprescindible que es comenci a investigar des d’ara mateix l’activitat d’empreses com Desokupa, i d’altres que es puguin estar dedicant a la mateixa activitat, i l’eventual il·legalitat de les seves accions. Com a antecedent recent de l’acció d’aquestes empreses, hi ha l’intent de desallotjament il·legal de Can Dimoni al carrer José Torres de Gràcia, fa pocs mesos.

Al Raval ni podem ni volem permetre la presència d’empreses que, mitjançant el matonisme, s’enriqueixin expulsant la gent d’aquest barri

¡Davant d’això, autoorganització veïnal! ¡No passaran!

Assemblea del Raval

Fuera matonismo del Raval

El pasado jueves 25 de agosto la movilización vecinal consiguió frenar uno de los hechos más graves que hemos visto en los últimos años: seis matones que, enviados por la empresa autodenominada Desokupa contratada por la propiedad, pretendían forzar el desalojo extrajudicial de uno de los pisos de la c/ de la Cera, 15. La rápida acción de una red vecinal autoorganizada logró, en pocos minutos, paralizar un desalojo ilegal a punto de consumarse -algunas de las pertenencias de los inquilinos ya habían sido sacadas al portal- y provocar la intervención de Guàrdia Urbana y Mossos d’Esquadra.

Pero estos hechos muestran en qué medida la situación de vulnerabilidad social y habitacional que viven muchísimas familias del Raval, es mayor aún pensando que hay propietarios e inversores dispuestos a recurrir al matonismo -lo que vimos el pasado jueves no merece otro nombre- para imponer sus intereses. Lo que pretendió la propiedad fue saltarse un juicio con fecha ya fijada. Si los desahucios legales ya son un problema en un orden de precariedad y desprotección del derecho a la vivienda como el que vivimos, permitir que un propietario pueda saltarse las mínimas garantías judiciales, agrava la situación de manera extrema. La tranquilidad con la que actuaron los hombres de Desokupa hasta el momento de la intervención vecinal, evidencia una sensación de impunidad que resulta preocupante. Pero es más inquietante aún que una empresa se pueda publicitar ofreciendo ejecutar acciones con son competencia exclusiva de un juzgado, sin que nadie investigue ni actúe de oficio al respecto.

En este sentido, el hecho de que ni los agentes de Mossos d’Esquadra ni de la Guàrdia Urbana, identificaran a ninguno de los matones enviados a la vivienda, ni evaluaran siquiera la posibilidad de que se estuviera cometiendo un acto delictivo, incrementa más aún la sensación de indefensión ante un acontecimiento de este calibre. Que un grupo cualquiera pueda presentarse en una vivienda, instar su desalojo, hacer a sus habitantes sacar sus pertenencias de la casa y llamar a una empresa para colocar una puerta blindada y una alarma, y que después puedan abandonar el lugar tranquilamente sin dar sus nombres, genera una situación de tremenda inseguridad.

Por eso, desde la Assemblea del Raval, exigimos a todas las administraciones, tanto Ajuntament como Generalitat y al aparato judicial, que actúen de inmediato antes de que situaciones como esta se generalicen. Es necesario un protocolo claro en el que tanto los cuerpos policiales como cualquier representante público, activen mecanismos de identificación y denuncia de las personas y de las empresas responsables y, lógicamente, de quienes las contratan. Por otra parte, es imprescindible que se comience a investigar desde ya la actividad de empresas como «Desokupa» y otras que se puedan estar dedicando a la misma actividad, y la eventual ilegalidad de sus acciones. Como antecedentes recientes de la acción de estas empresas, el intento de desalojo ilegal de Can Dimoni en la calle José Torres de Gràcia.

En el Raval ni podemos ni queremos permitir la presencia de empresas que, mediante el matonismo, se enriquezcan expulsando a la gente de este barrio.

¡Frente a ello autoorganización vecinal! ¡No pasarán!

Assemblea del Raval

Comments are closed.