En defensa de l’autogestió i de la radicalitat, contra tot fonamentalisme (cat/cas)

Cap al 8 de març. Grups de dones al Raval
3 març, 2020
Cridem a l’autoorganització i a la revolta feminista. Manifest vaga feminista 2020 (cat/cas)
8 març, 2020

En defensa de l’autogestió i de la radicalitat, contra tot fonamentalisme (cat/cas)

5 març, 2020
 

Sobre treball assalariat, autogestió i/o cooperativisme, alliberats i autoexplotació. Alló  públic i alló estatal . El mercat per sobre de tots. Com intentar donar-li la volta al de sempre

És un conflicte que s’ha donat al llarg dels temps: col·lectivistes enfront de cooperativistes; a cadascú segons el seu treball o segons les seves necessitats; de cadascú segons les seves possibilitats o segons el seu treball. Els avis ja ho discutien i s’enfrontaven.

El cooperativisme el van practicar i ho van potenciar sabent les seves limitacions i les seves contradiccions, servia entre altres coses per donar feina als que estaven en llistes negres, per cobrir aquelles necessitats que l’estat no cobria. Servia també per a provar altres formes de consum i de producció amb la idea de col·lectivitzar les empreses quan es pogués. S’enfrontaven al cooperativisme catòlic i paternalista, a aquell que no tenia com a objectiu la revolució social i construïen els seus espais amb els seus mitjans, sense subvencions, mitjançant el suport mutu i la solidaritat.

Els temps han canviat, ara sembla que tot és el mateix, i es recorre a la memòria simplificant la història. No tota l’alternativa és el que es coneix per economia solidària i sostenible depenent de les subvencions, que arriben a una magnitud cada vegada més gran. Hi ha espais autogestionaris, legalitzats o no, que lluiten per fer-se viables i visibles amb moltes dificultats que intenten / intentem obrir espais fora de la lògica de mercat i dels diners, sabent de les nostres contradiccions de la precarietat que comporta a la vegada que la solidaritat que desperta. Som conscients i triem. També sabem que en els espais cooperativistes hi ha molta gent i col·lectius que el comparteixen.

La lògica institucional pressiona, la lògica de mercat pressiona en el sentit de normalitzar i institucionalitzar totes les expressions que neixen vitals i pretenent trencarà alhora que poder sobreviure. En la nostra vida hem estat testimonis de com grups culturals, editorials, distribuïdores, llibreries que van néixer i es van desenvolupar com ruptura enfront de la normalitat han acabat sent puntals de la indústria. També cal reconèixer que moltes altres, no tan conegudes, s’han mantingut com a exemple i demostració que és possible mantenir des de les contradiccions i des de la voluntat de canviar les coses. Des de l’autonomia, la independència i la voluntat col·lectiva.

La nostra prioritat és la defensa de l’autogestió, de l’autonomia, de l’autoorganització, des del suport mutu, des de la subversió de l’ordre establert, des dels espais autònoms amb voluntat d’estar presents en la realitat de la no marginació d’obrir totes les bretxes possibles sospesant en cada situació el preu i els costos de cada decisió. Des de la llibertat de dependre de nosaltres mateixos i de la gent que comparteix la nostra manera de ser i de fer. Per això va néixer el lokal i per això es manté, un petit racó llibertari al Raval.

En defensa de la autogestión y de la radicalidad, contra todo fundamentalismo

Sobre trabajo asalariado, autogestión y/o cooperativismo, liberados y autoexplotados. Lo público y lo estatal. El mercado por encima de todos. Como intentar darle la vuelta a lo de siempre

Es un conflicto que se ha dado a lo largo de los tiempos: colectivistas frente a cooperativistas; a cada cual según su trabajo o según sus necesidades; de cada cual según sus posibilidades o según su trabajo. Los abuelos ya lo discutían y se enfrentaban.

El cooperativismo lo practicaron y lo potenciaron sabiendo sus limitaciones y sus contradicciones, servía entre otras cosas para dar trabajo a quienes estaban en listas negras, para cubrir aquellas necesidades que el estado no cubría. Servía también para probar otras formas de consumo y de producción con la idea de colectivizar las empresas cuando se pudiera. Se enfrentaban al cooperativismo católico y paternalista, a aquel que no tenia como objetivo la revolución social y construían sus espacios con sus medios, sin subvenciones, mediante el apoyo mutuo y la solidaridad.

Los tiempos han cambiado, ahora parece que todo es lo mismo, y se recurre a la memoria simplificando la historia. No toda la alternativa es lo que se conoce por economía solidaria y sostenible dependiendo de las subvenciones, que alcanzan una magnitud cada vez mayor. Hay espacios autogestionarios, legalizados o no, que pelean por hacerse viables y visibles con muchas dificultades que intentan/intentamos abrir espacios fuera de la lógica del mercado y del dinero, sabiendo de nuestras contradicciones de la precariedad que conlleva a la vez que la solidaridad que despierta. Somos conscientes y elegimos. También sabemos que en los espacios cooperativistas hay mucha gente y colectivos que lo comparten.

La lógica institucional presiona, la lógica de mercado presiona en el sentido de normalizar e institucionalizar todas las expresiones que nacen vitales y pretendiendo romper a la vez que poder sobrevivir. En nuestra vida hemos sido testigos de como grupos culturales, editoriales, distribuidoras, librerías que nacieron y se desarrollaron como ruptura frente a la normalidad han acabado siendo puntales de la industria. También hay que reconocer que muchas otras, no tan conocidas, se han mantenido como ejemplo y demostración de que es posible mantenerse desde las contradicciones y desde la voluntad de cambiar las cosas. Desde la autonomía, la independencia y la voluntad colectiva.

Nuestra prioridad es la defensa de la autogestión, de la autonomía, de la autoorganización, desde el apoyo mutuo, desde la subversión del orden establecido, desde los espacios autónomos con voluntad de estar presentes en la realidad de la no marginación de abrir todas las brechas posibles sopesando en cada situación el precio y los costes de cada decisión. Desde la libertad de depender de nosotros mismos y de la gente que comparte nuestra manera de ser y de hacer. Por eso nació el lokal y por eso se mantiene, un pequeño rincón libertario en el Raval.

Comments are closed.