El 17 de setembre al menys quatre famílies del Raval estan amenaçades de desnonament (cat/cas)

Presentación de la 3ª ed. del libro: “El delirio de Demian Court”
16 setembre, 2019
6 desnonaments al Raval, dimarts 17/09/2019
16 setembre, 2019

El 17 de setembre al menys quatre famílies del Raval estan amenaçades de desnonament (cat/cas)

16 setembre, 2019
 

El 17 de setembre al menys quatre famílies del Raval estan amenaçades de desnonament

El pròxim dimarts 17 de setembre al menys quatre famílies del Raval, entre les quals hi ha set menors, estan amenaçades per sengles ordres de desnonaments. En un sol matí, quinze persones poden ser expulsades del seu habitatge, sense comptar amb cap alternativa d’un habitatge digne i incrementant les situacions d’extrema vulnerabilitat social i econòmica que ja hi viuen.

• Ibtissan El Iraki del carrer de Santa Madrona 28, que viu amb la seva parella i tres fils de 12, 8 i quatre anys. La propietària del seu edifici és Teresa Sau Lacruz (gran tenidora)

• Karima… del carrer Ronda Sant Antoni 22, familia monomarental amb una filla menor d’edat.

• Umar Muhammad del carrer de l’Est 17, que viu amb els seus pares i els seus tres germans menors d’edat. La propietària del seu edifici és Maria Teresa Martínez Llos.

• Amina Khafour, del carrer Sant Oleguer 2-4, que viu amb el seu company.

En aquest últim cas es tracta d’un pis de l’INCASOL on Amina va ser acollida pel seu germà, fa ara tres anys, després de ser desnonada d’un altre pis. Després que el seu germà marxés a Alemanya, l’INCASOL va posar en marxa el procés de desnonament, sense obrir cap tipus de negociació amb l’actual llogatera, malgrat que totes les mensualitats han estat pagades des d’aleshores. Segons el seu relat, tant el jutjat com el col·legi d’advocats li han negat el dret a la justícia gratuïta i, per tant, s’ha enfrontat a un procés de desnonament en absoluta indefensió.

Aquestes famílies, a més, s’enfrontaran a la creixent incapacitat de les administracions per a complir amb les lleis i els protocols aprovats per elles mateixes, i oferir una alternativa habitacional digna a les famílies expulsades dels seus habitatges per l’increment constant dels preus de l’habitatge i uns cicles especulatius als que no se’ls posa fre des de les institucions mateixes, sonvint responsables també d’aquests processos depredadors. Tal com hem denunciat des de Raval Rebel i com han fet altres col·lectius com la PAH, en l’actualitat al drama de cada desnonament s’afegeix una situació de col·lapse no afrontat de manera efectiva ni per la Generalitat ni per l’Ajuntament de Barcelona, que aboca centenars de famílies a pensions habitualment en pèssimes condicions, llistes d’espera de la taula d’emergències de entre any i mig i dos anys i, en molts casos —com famílies migrants pendents de regular la seva situació administrativa— directament la irresponsabilització institucional deixant-les al carrer.

Aquesta situació afecta especialment al Raval, un barri on s’acumulen situacions de pobresa estructural, on la gent que ha d’enfrontar-se, des de la precarietat, a un mercat immobiliari de caràcter depredador. Més greu encara és quan les mateixes administracions, com en aquest cas l’INCASOL —i com hem vist en més d’una ocasió amb els pisos de l’IMHAB municipal— aborden el que ocorre en els seus immobles amb mecanismes semblants al de qualsevol propietari privat, en lloc de posar en pràctica mètodes basats en la negociació i en evitar la vulnerabilització de les persones.

Us convoquen el proper dimarts 17 per denunciar, juntament amb el cas de les quatre famílies amenaçades, la situació d’emergència social que viu el Raval i posar sobre la taula la responsabilitat de les administracions.

#EnsQuedem

El 17 de septiembre al menos cuatro familias del Raval están amenazadas de desahucio

El próximo martes 17 de septiembre al menos cuatro familias del Raval, entre las cuales hay siete menores, están amenazadas por sendas órdenes de desahucio. En una sola mañana, quince personas pueden ser expulsadas de su vivienda, sin contar sin ninguna alternativa de vivienda digna e incrementando las situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica que ya viven.

• Ibtissan El Iraki de la calle Santa Madrona 28, que vive con su pareja y tres hijos de 12, 8 y 4 años. La propietaria de su edificio es Teresa Sau Lacruz (gran tenedora).

• Karima Arabou, de la calle Ronda Sant Antoni 22, familia monomarental con una hija menor de edad. La propiedad de su edificio es Juan Ramón Vives Casals (gran tenedor).

• Umar Muhammad de la calle de l’Est 17, que vive con sus padres y sus tres hermanos menores de edad. La propiedad de su edificio es Maria Teresa Martínez Llos.

• Amina Khafour, de la calle Sant Oleguer 2-4, que vive con su compañero.

En este último caso, se trata de un piso del INCASOL donde Amina fue acogida por su hermano, hace ahora tres años, después de ser desahuciada de otro piso. Después de que su hermano marchara a Alemania, el INCASOL puso en marcha un proceso de desahucio, sin abrir ningún tipo de negociación con la actual inquilina, pese a que todas las mensualidades han sido pagadas desde entonces. Según su relato, tanto el juzgado como el Colegio de Abogados le han negado el derecho a la justicia gratuíta y, por lo tanto, se ha enfrentado a un proceso de desahucio en una situación de absoluta indefensión.

Estas familias, además, se enfrentarán a la creciente incapacidad de las administraciones para cumplir con las leyes y los protocolos aprobados por ellas mismas, y ofrecer una alternativa habitacional digna a las familias expulsadas de sus viviendas por el constante incremento de los precios de la vivienda y unos ciclos especulativos a los que no se les pone freno desde las propias instituciones, a menudo responsables también de estos procesos depredadores. Tal como hemos denunciado desde Raval Rebel y como han hecho otros colectivos como la PAH, en la actualidad al drama de cada desahucio se añade una situación de colapso no afrontado de manera efectiva ni por la Generalitat ni por el Ajuntament de Barcelona, que aboca a centenares de familias a pensiones habitualmente en pésimas condiciones, listas de espera de la mesa de emergencias de entre año y medio y dos años y, en muchos casos —como son las familias migrantes pendientes de regular situación administrativa—, la irresponsabilización institucional dejándolas en la calle.

Esta situación afecta especialmente al Raval, un barrio donde se acumulan situaciones de pobreza estructural, donde la gente debe enfrentarse, desde la precariedad, a un mercado inmobiliario de carácter depredador. Más grave aún cuando las mismas administraciones, como en este caso el INCASOL —y como hemos visto en más de una ocasión con los pisos del IMHAB municipal— abordan lo que ocurre en sus inmuebles con mecanismos semejantes al de cualquier propietario privado, en lugar de poner en práctica métodos basados en la negociación y en evitar la vulnerabilización de las personas.

Os convocamos el próximo martes 17 para denunciar, junto al caso de las cuatro familias amenazadas, la situación de emergencia social que vive el Raval y poner sobre la mesa la responsabilidad de las administraciones.

#EnsQuedem

Comments are closed.