Com estem, com ho veiem i què farem? (cat/cas)

+ Info: Nuestro plan de choque, artículo de Bifo y Cassolada
18 març, 2020
El Amor en los tiempos del coronavirus (Toni Alvaro) + info +solidaridad y apoyo mutuo
20 març, 2020

Com estem, com ho veiem i què farem? (cat/cas)

19 març, 2020
 

Ens estem trucant, tornant a comunicar amb la gent que feia temps que el dia a dia tan estressant no ens ho permetia fer i amb la qual hem compartit lluites, espais i debats. Primer per saber com estem i com ho portem i segon per saber com ho veiem i que farem. Tots i totes coincidim que el moment és greu, diferent, que vam començar a sortir del xoc i que el que ve serà pitjor, duríssim, crearà molt de patiment i ens va posar en la necessitat d’actuar, d’organitzar-nos per defensar el sentit comú davant la barbàrie.

I està passant a tot arreu, és clar que de forma diferent, en els territoris del món on la gent està més fotuda com és el Raval amb més intensitat i de pitjor manera: la població precària, les migrants, les àvies, les dones, la gent que viu al carrer.

Quan la vida està en joc apareix el millor i el pitjor, el sentit comú enfront de la imposició. Ja no es tracta només, de demanar més coses, es tracta d’activar-se d’exigir que es compleixin i de fer entre nosaltres. Cal pensar, cal imaginar i cal practicar. Ja estem veient que l’estat i el mercat no ens trauran d’aquesta, haurem de fer-ho millor, des de les comunitats, des de l’autogestió i l’autonomia. Fa molts anys d’anar intentant obrir espais i formes diferents de fer, des de les lluites autònomes de la transició, des del l’antimilitarisme i l’ocupació, des del feminisme, el zapatisme, l’antiglobalització, el 15M, l’1 d’octubre.

Cal defensar la vida, cal atendre a les mesures que ens protegeixen però fer-ho des de la desconfiança, cal defensar-se de la voluntat d’enganyar-nos i d’utilitzar-nos, de les misèries humanes i polítiques i confiar alhora que prémer i empènyer des de la base des de la confiança i generositat dels que prioritzen el bé comú i la vida de la gent, de la més desfavorida en primer lloc. I cal activar-se i organitzar-se per tenir infraestructures comunes, caixes de resistència, suport mutu i solidaritat, informació, espais i no es podrà fer només des d’una visió, des d’una veritat, des d’una bandera, des d’una comunitat. Caldrà fer-ho des de tots els espais, des de totes les comunitats, des de totes les banderes que posem com a prioritat la vida enfront de diners, enfront del poder.

Fa por el que vénen però també dóna esperança perquè hi haurà possibilitats de canviar el món, la nostra vida o que la barbàrie s’imposi i ens mati.

¿Cómo estamos, como lo vemos y qué haremos?

Des del Lokal ens comprometem a activar-nos, a preparar-nos, a fer possible que segueixi funcionant, un espai de pensament i acció útil per a les lluites, que serveixi per ajuntar-nos, que crei infraestructures i logístiques per a la rebel·lia i per a la vida i que sigui una palanca d’aquesta xarxa mundial i des de baix, autònoma, lliure i autogestionada que obri possibilitats per viure digna i lliurement.

Nos estamos llamando, volviendo a comunicar con la gente que hacía tiempo que el dia a dia tan estresante no nos lo permitía hacer y con la que hemos compartido luchas, espacios y debates. Primero para saber como estamos y como lo llevamos y segundo para saber como lo vemos y que vamos a hacer. Todxs coincidimos en que el momento es grave, diferente, que empezamos a salir del shock y que lo que viene va a ser peor, durísimo, va a crear mucho sufrimiento y nos va poner en la necesidad de actuar, de organizarnos para defender el sentido común frente la barbarie.

Y está ocurriendo en todos lados, por supuesto que de forma diferentes, en los territorios del mundo donde la gente está más jodida como es el Raval con más intensidad y de peor manera: la población precaria, las migrantes, las abuelas, las mujeres, la gente que vive en la callel…..

Cuando la vida está en juego aparece lo mejor y lo peor, el sentido común frente a la imposición. Ya no se trata solo, de pedir más cosas, se trata de activarse de exigir que se cumplan y de hacer entre nosotras. Hay que pensar, hay que imaginar y hay que practicar. Ya estamos viendo que el estado y el mercado no nos van a sacar de esta, tendremos que hacerlo mejor, desde las comunidades, desde la autogestión y la autonomía. Llevamos muchos años de ir intentando abriendo espacios y formas diferentes de hacer, desde las luchas autónomas de la transición, desde el el antimilitarismo y la ocupación, desde el feminismo, el zapatismo, la antiglobalización, el 15M, el 1 de octubre.

Hay que defender la vida, hay que atender a las medidas que nos protegen pero hacerlo desde la desconfianza, hay que defenderse de la voluntad de engañarnos y de utilizarnos, de las miserias humanas y políticas y confiar a la vez que apretar y empujar desde la base desde la confianza y generosidad de quienes priorizan el bien común y la vida de la gente, de la más desfavorecida en primer lugar. Y hay que activarse y organizarse para tener infraestructuras comunes, cajas de resistencia, apoyo mutuo y solidaridad, información, espacios y no se podrá hacer solamente desde una visión, desde una verdad, desde una bandera, desde una comunidad. Habrá que hacerlo desde todos los espacios, desde todas las comunidades, desde todas las banderas que pongamos como prioridad la vida frente al dinero, frente al poder.

Da miedo lo que vienen pero también da esperanza porque habrá posibilidades de cambiar el mundo, nuestra vida o que la barbarie se imponga y nos mate.

Desde el lokal nos comprometemos a activarnos, a prepararnos, a hacer posible que siga funcionando, un espacio de pensamiento y acción útil para las luchas, que sirva para juntarnos, que cree infraestructuras y logísticas para la rebeldía y para la vida y que sea una palanca de esa red mundial y desde abajo, autónoma, libre y autogestionada que abra posibilidades para vivir digna y libremente.

Comments are closed.