Carta de Resposta a la convocatòria des de Regidoria del districte a les entitats i comunitats del Raval per parlar sobre la situació d’emergència que estem vivint (cat/cas)

El traje nuevo de l’Ajuntament
25 abril, 2020
Aquest 15-M tornem als carrers. Canviar el món, recuperar la vida
27 abril, 2020

Carta de Resposta a la convocatòria des de Regidoria del districte a les entitats i comunitats del Raval per parlar sobre la situació d’emergència que estem vivint (cat/cas)

26 abril, 2020
 

Carta de Resposta a la convocatòria des de Regidoria del districte a les entitats i comunitats del Raval per parlar sobre la situació d’emergència que estem vivint.

No ens ha estat fàcil decidir alguna cosa aparentment tan senzilla. Li hem donat voltes per decidir finalment fer acte de presència a la reunió convocada. Hem consultat amb altres entitats, col·lectius i moviments que pateixen amb més intensitat els efectes de la crisi i sabem que assistiran. També les xarxes que s’estan movent des de la base van estar presents i volem donar suport a les seves iniciatives.

Entenem que en moments com l’actual cal fer esforços per sumar, assenyalar, definir i criticar el fet amb l’objectiu d’exigir que les administracions compleixin amb el que és la seva obligació alhora que les iniciatives des de baix es coordinin, des del suport mutu, compartint voluntats i mitjans.

Nosaltres li vam apostar com a prioritat a l’autoorganització, a la feina de base perquè entenem que és el que millor coneix la situació i el que té més capacitat d’adaptar-se.
És responsabilitat de l’administració assegurar que totes les veïnes del raval tinguin cobertes les seves necessitats adaptant protocols i serveis de forma àgil i eficaç. Sabem dels esforços fets per treballadors de salut i serveis socials però no és suficient i cal reconèixer errors i obrir possibilitats.

De la mateixa manera, cal impedir que es produeixin intervencions d’ordre públic que siguin abusives per als drets de veïns i veïnes de barri alhora que exigir el compromís que la Guàrdia Urbana no ha de cooperar amb operacions policials sobre temes d’estrangeria.

Entenem que cal dir amb decisió, valentia i humilitat el que es pensa i el que es fa. Assumir cadascú la responsabilitat que li pertoca i buscar les maneres de fer-ho millor sense per això deixar de ser com s’és.

Ho fem públic perquè se sàpiga i amb ànim de compartir.

Carta de resposta a la convocatòria des de Regidoria del Districte a les entitas i comunidades del districte per parlar sobre la situació d’emergència que estem vivint.

No nos ha sido fácil decidir algo aparentemente tan sencillo. Le hemos daado vueltas para decidir finalmente hacer acto de presencia en la reunión convocada. Hemos consultado con otras entidades, colectivos y movimientos que sufren con más intensidad los efectos de la crisis y sabemos que van a asistir. También las redes que se están moviendo desde la base van a estar presentes y queremos apoyar sus iniciativas.

Entendemos que en momentos como el actual hay que hacer esfuerzos para sumar, señalar, definir y criticar lo hecho con el objetivo de exigir que las administraciones cumplan con lo que es su obligación a la vez que las iniciativas desde abajo se coordinen, desde el apoyo mutuo, compartiendo voluntades y medios.

Nosotros le apostamos como prioridad a la autoorganización, al trabajo de base porque entendemos que es el que mejor conoce la situación y el que tiene más capacidad de adaptarse.

Es responsabilidad de la administración asegurar que todas las vecinas del raval tengan cubiertas sus necesidades adaptando protocolos y servicios de forma ágil y eficaz. Sabemos de los esfuerzos hechos por trabajadores de salud y servicios sociales pero no es suficiente y hay que recoinocer errores y abrir posibilidades.

De la misma manera, hay que impedir que se produzcan intervenciones de orden público que sean abusivas para los derechos de vecinos y vecinas del barrio a la vez que exigir el compromiso de que la Guardia Urbana no cooperará con operaciones policiales sobre temas de extranjería

Entendemos que hay que decir con decisión, valentía y humildad lo que se piensa y lo que se hace. Asumir cada cual la responsabilidad que le atañe y buscar las maneras de hacerlo mejor sin por ello dejar de ser como se es.

Lo hacemos público para que se sepa y con ánimo de compartir.

Comments are closed.