Cal preparar-se per tot, donant cadascú el millor. Construint, escoltant, actuant (cat/cas)

Treballadors/es tanquen fàbriques. Ens hi va la vida!!! #VagaGeneralCovid19
16 març, 2020
El Raval s’autoorganitza davant la crisi social i de cures
17 març, 2020

Cal preparar-se per tot, donant cadascú el millor. Construint, escoltant, actuant (cat/cas)

17 març, 2020
 

El primer cuidar-se i cuidar, des del més proper a la humanitat sencera. Després cuidar els espais polítics, socials, culturals autònoms i de base, des dels més petits i més propers. La primera responsabilitat sobre els nostres, els que formem part i alhora tots els que ens envolten, els que formem aquestes xarxes que quan són necessàries són les primeres a reaccionar. Després els sindicats de veritat, les cooperatives de veritat. Els moviments que van marcant per on van les coses, feministes, davant la crisi climàtica, les organitzacions dels més desfavorits.

Cal exigir a l’estat, a les administracions el que calgui alhora que preparar per al pitjor donant el millor. Si les crisis que vénen seràn més potents, i tot indica que així serà, ens obligarà a un sobreesforç que cal començar a exercir ja. Cal pensar, cal reforçar des de l’autonomia, la responsabilitat i la generositat. Cal escoltar el que ja està passant i no es veu. Les fàbriques en les que hi ha memòria de lluita que paren i obliguen a reaccionar a la propietat, les preses i els presos que davant la doble reclusió i el doble aïllament munten protestes en situacions límits a les grans xarxes de suport que es munten en les escales , entre veïnes, aquesta solidaritat i suport mutu de base que emergeix sempre que es necessita i en les condicions més difícils.

Cal lluitar pel Pla de xoc social, cal exigir i defensar els nostres drets i alhora cal construir espais d’autogestió que davant els possibles col·lapses siguin capaços d’articular respostes i iniciatives que el mercat i l’estat no vulguin o puguin cobrir.

Tots els anys de lluites, la memòria d’aquestes i l’enorme saviesa acumulada ens permetran afrontar el desastre, els desastres de la millor manera possible. Tant de bo no passi el pitjor, tant de bo el patiment sigui menor, però cal estar preparats per a tot de la millor manera possible.

Caldrà donar-ho tot, el millor de cadascú per vèncer les bèsties, les que volen posar fi a la nostra vida digna i lliure.

Campana Vespertina.(Rafael Sánchez Ferlosio)
Vendrán más años malos
y nos harán más ciegos;
vendrán más años ciegos
y nos harán más malos.
Vendrán más años tristes
y nos harán más fríos
y nos harán más secos
y nos harán más torvos.

Hay que prepararse para todo, dando cada cual lo mejor. Construyendo, escuchando, actuando

Lo primero cuidarse y cuidar, desde lo más cercano a la humanidad entera. Después cuidar los espacios políticos, sociales, culturales autónomos y de base, desde los más pequeños y más cercanos. La primera responsabilidad sobre los nuestros, los que formamos parte y a la vez todos los que nos rodean, los que formamos esas redes que cuando son necesarias son las primeras en reaccionar. Después los sindicatos de verdad, las cooperativas de verdad. Los movimientos que van marcando por donde van las cosas, feministas, ante la crisis climática, las organizaciones de los más desfavorecidos.

Hay que exigir al estado, a las administraciones lo que haga falta a la vez que prepararse para lo peor dando lo mejor. Si la crisis que vienen será más potente, y todo indica que así será, nos obligará a un sobreesfuerzo que hay que empezar a ejercer ya. Hay que pensar, hay que reforzar desde la autonomía, la responsabilidad y la generosidad. Hay que escuchar lo que ya está pasando y no se ve. Las fábricas en als que hay memoria de lucha que paran y obligan a reaccionar a la propiedad, las presas y los presos que ante la doble reclusión y el doble aislamiento montan protestas en situaciones límites a las grandes redes de apoyo que se montan en las escaleras, entre vecinas, esa solidaridad y apoyo mutuo de base que emerge siempre que se necesita y en las condiciones más difíciles..

Hay que luchar por el Plan de choque social, hay que exigir y defender nuestros derechos a la vez que hay que construir espacios de autogestión que ante los posible colapsos sean capaces de articular respuestas e iniciativas que el mercado y el estado no quieran o puedan cubrir.

Todos los años de luchas, la memoria de estas y la enorme sabiduría acumulada nos permitirán afrontar el desastre, los desastres de la mejor manera posible. Ojalá no ocurra lo peor, ojalá el sufrimiento sea menor, pero hay que estar preparados para todo de la mejor manera posible.

Habrá que darlo todo, lo mejor de cada cual para vencer a las bestias, las que quieren acabar con nuestra vida digna y libre.

Comments are closed.